Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα Anchor«Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)», η οποία διήρκησε από τις 16 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2023.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.

Σημειώνεται ότι σχόλια τα οποία έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν το προοίμιο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (δηλαδή το μέρος που καταγράφονται τα γεγονότα και στοιχεία για τα οποία η ΡΑΕΚ στηρίζεται για την έκδοση του εν λόγω Προσχεδίου) δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και συνεπακόλουθα αυτά δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης η οποία, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.    

Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
 1. T. Timotheou Energy & Consultants Limited
 2. Χριστόδουλος Χριστοδούλου
 3. Γεώργιος Γιαννακίδης
 4. Κώστας Νικολάου
 5. G. SOLONOS HITECH SOLUTIONS LTD
 6. Panaska Trading
 7. Bioland Promithia Ltd
 8. Green Energy Group
 9. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής
 10.  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
 11. Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ)
 12. ΑΗΚ Προμήθεια
 13. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί τριάντα τέσσερα  (34) σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα.