Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 καθώς και η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (ΚΔΠ 107/2022) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κατά τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 06/2023 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που αφορά τη Προτεινόμενη Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033 και η οποία διήρκησε από τις 9 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023, υποβλήθηκαν έξι σχόλια.