Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ανακοινώνει ότι η γνωστοποίηση με αρ. 871 που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Α΄ της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5234 και ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2019 και αφορά  την προκήρυξη της θέσης Λειτουργού Διοίκησης, ακυρώνεται.