Σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί της Ρύθμισης Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο (Ν.183(Ι)/2004), για να διευκολυνθεί η δημιουργία εύρυθμων και διαφανών αγορών λιανικής στην Κοινότητα, η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, των διαχειριστών συστημάτων διανομής, των επιχειρήσεων προμήθειας και των πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να είναι καθορισμένοι όσον αφορά τις συμβατικές ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων και την ευθύνη των μετρήσεων. Οι εν λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών και των προμηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της ΡΑΕΚ.

Η ΡΑΕΚ με την Απόφαση υπ’ αριθμό 91/2020 ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.183(Ι)/2004, τους πιο κάτω Κανόνες Προμήθειας Φυσικού Αερίου οι οποίοι έχουν δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, 6/3/2020: