Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 και 2022, ανακοινώνει ότι από τις 10 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 7 Απριλίου 2023  θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών) Κανονισμοί».
 
Όλοι οι κάτοχοι αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Κανονισμών από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.  
 
Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του Προσχεδίου Κανονισμών μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ, το αργότερο μέχρι τις 7 Απριλίου 2023, συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Σχολίων που βρίσκεται αναρτημένο στον πιο πάνω ιστότοπο και αποστέλλοντάς το στη ΡΑΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο regulator.cy@cera.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763.