Αρ. Απόφασης: 097/2021
 
Ημερομηνία: 23/03/2021
 

Θέμα: Αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2ΜW, στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, στην επαρχία Λευκωσίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν την αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα, εγκατεστημένης ισχύος εγκατεστημένης ισχύος 2 ΜWp, της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd στην εταιρεία Hellenic Minerals Ltd (ΗΕ340883).
  2. Η μεταβίβαση στον δικαιούχο να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης.
  3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Hellenic Minerals Ltd (ΗΕ340883), όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.