Απόφαση Αρ. 969 / 2013

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2013


Θέμα: Προϋπολογισμός Διαχεριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2014

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 61(2) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει μεταξύ της ΑΗΚ, της ΡΑΕΚ και τον Διευθυντή ΔΣΜΚ σχετικά με τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2014 σε συναντήσεις στις 12 Ιουλίου 2013 και 18 Σεπτεμβρίου 2013,
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2013 η οποία απευθύνεται στην ΑΗΚ και στην οποία επισυνάπτεται ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2014 για υποβολή του στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού από την ΑΗΚ, όπως προνοεί ο Νόμος,
  • Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ στις 15 Οκτωβρίου 2013 να μην εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2014,
  • Το άρθρο 61 (2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΡΑΕΚ, της ΑΗΚ και του Διευθυντή ΔΣΜΚ δεν οδηγήσουν σε συμφωνία για τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, τότε η ΡΑΕΚ ετοιμάζει τον Προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων,
  • Την ανάγκη για ομαλή λειτουργία του ΔΣΜΚ ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρισμού καθώς και η αντικειμενική και αμερόληπτη μεταχείριση των Χρηστών του Συστήματος με σκοπό τη διευκόλυνση του Ανταγωνισμού,
Αποφάσισε

να υποβάλει τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2014 στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.