Απόφαση Αρ. 963 / 2013

Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2013


Θέμα: Εγκατάσταση 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καταναλωτές που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από την ΑΗΚ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αφού έλαβε υπόψη:
 
  • Τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012 και τους απορρέοντες από αυτούς Κανονισμούς,
  • Τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ 908/2013, 909/2013 και 920/2013 ημερομηνιών 27.06.13, 01.07.13, 08.07.13 αντίστοιχα, σχετικά με τη Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού  Μετρήσεων  της  εισαγόμενης  από  το  Δίκτυο  με  την  παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (net-metering) εγκατεστημένη σε οικίες,
  • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 26.09.2013 στην οποία αναλύεται η πρόταση της σχετικά με την εγκατάσταση 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καταναλωτές που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
Αποφάσισε  

Να υποδείξει στην ΑΗΚ το άρθρο 34 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 έως 2012, σύμφωνα με το οποίο κανένας δεν έχει δικαίωμα να κατασκευάσει, παράγει, μεταφέρει, διανέμει και να προμηθεύει ηλεκτρισμό χωρίς Άδεια από τη ΡΑΕΚ. Επομένως, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της πρότασης της ΑΗΚ για το 2013 για εγκατάσταση μόνο μέχρι 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καταναλωτές που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 
  • Η οποιαδήποτε μελλοντική εμπλοκή της ΑΗΚ σε παρόμοια σχέδια θα γίνεται μόνο εφόσον εντάσσεται στα πλαίσια της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής και δεν αντίκειται σε πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων Ν.112(Ι)/2003 μέχρι Ν.211(Ι)/2012 ή σε πρόνοιες οποιωνδήποτε αποφάσεων της ΡΑΕΚ.
  • Θα υπάρχει αυστηρός και διαφανής διαχωρισμός των λογαριασμών της δραστηριότητας αυτής και το οποιοδήποτε κόστος για την υλοποίηση του σχεδίου θα καταχωρείται ξεχωριστά από τα λογιστικά κόστη των τεσσάρων (4) βασικών δραστηριοτήτων της ΑΗΚ ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιδότηση του σχεδίου, καθώς και η επιβάρυνση με οποιοδήποτε τρόπο των καταναλωτών της ΑΗΚ μέσω των διατιμήσεων.
  • Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, για τη διασφάλιση της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των χρηστών του συστήματος ή διακρίσεων υπέρ των συνδεδεμένων με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) επιχειρήσεων, καθώς και της αποφυγής τυχόν εκμετάλλευσης της κάθετης ολοκλήρωσης του ΔΣΔ, δεν επιτρέπεται ο ΔΣΔ να εμπλέκεται στη διαδικασία της παραλαβής, εξέτασης, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων ευάλωτων καταναλωτών που θα υποβληθούν προς ένταξη στο σχέδιο των 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει η ΑΗΚ.
  • Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τους ενδιαφερόμενους πελάτες ότι ουδόλως επηρεάζεται το δικαίωμα του πελάτη για αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπως προνοείται στους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 112(Ι)/2003-211(Ι)/2012, Άρθρο 91(1)(γ).
  • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων από την ΑΗΚ για υλοποίηση του σχεδίου, η ΑΗΚ θα υποβάλει στη ΡΑΕΚ τις αιτήσεις που θα παραληφθούν σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδείξει η ΡΑΕΚ, ώστε να τύχουν της κατάλληλης αξιολόγησης και εάν εγκριθούν θα αδειοδοτηθούν. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της όλης διαδικασίας.
Για την ορθολογιστική εφαρμογή της Απόφασης αυτής σύμφωνα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα αυτών της διαφάνειας και του διαχωρισμού των λογαριασμών καθώς και της αμεροληψίας της διαδικασίας, και για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.


Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2013