Αρ. Απόφασης: 095/2021
 
Ημερομηνία: 19/03/2021
 

Θέμα: 2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 1,07MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Ch. Mouskou Enterprise Ltd (ΗΕ 404740), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, στο Φ/Σχ. 20/53, στο τεμάχιο 1399, στην κοινότητα Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία N.C.S. Solar Energy Ltd (ΗΕ 405081), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82ΜWp, στο Φ/ΣΧ. 29/13, τεμάχια 609 και 927, στο Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.