Αρ. Απόφασης:  93/2021

Ημερομηνία: 19/03/2021 

Θέμα: 
Τέλη Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μάρτιου 2021 υπ’ αριθμόν 20/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω:
 • η επιστολή της εταιρείας Galascope, ημερομηνίας 21/12/2020 και Αρ. Εισερχ. 4708/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 15/01/2021 και Αρ. Εξέρχ. 110/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
 • η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 23/02/2021 και Αρ. Εισερχ. 803/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και
 • Το εσωτερικό σημείωμο του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 03/03/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, Συνημμένο 1.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους (Ν. 112(I)/2013),
 • την Ρυθμιστική Απόφαση 02/2010 (ΚΔΠ 398/2010), 
 • την υπ’ αριθμόν 857/2013 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15/02/2013, με την οποία καθόρισε το ΔΣΜΚ ως εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
 • την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20/05/2015, με την οποία καθόρισε τα τέλη του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
 • Έκθεση κοστολόγησης και αξιολόγησης τελών πιστοποίησης εγγυήσεων προέλευσης που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ ως ο εξουσιοδοτημένος εκδός εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Φεβρουάριος 2021, Αρ. Εισερχ. 803/2021, και
 • Το κόστος διαχείρισης του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, διαπίστωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των τελών του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ λόγω:
 • της αυξανόμενης δραστηριοποίησης ανεξάρτητων παραγωγών και προμηθευτών εκτός καθεστώτων στήριξης οι οποίοι μπορούν να εμπορευθούν τις εγγυήσεις προέλευσης, εξασφαλίζοντας ένα επιπλέον έσοδο, βελτιώνοντας την βιωσιμότητα των έργων τους,
 • της έναρξης δραστηριοποίησης παραγωγών και προμηθευτών το 2021 στην Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • της εφαρμογής των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και την έναρξη της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού το 2022,
 • των τελών που εφαρμόζουν άλλα μέλη του Association of Issuing Bodies (AIB) και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και την έκδοση και ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης, και
 • της ανάγκης προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι η αναθεώρηση των τελών του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης θα πρέπει να:
 • αντικατοπτρίζει τα διοικητικά έξοδα λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
 • λαμβάνει υπόψιν τις πρακτικές άλλων μελών του AIB, και
 • λαμβάνει υπόψιν την ανάγκη προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στη βάση των διαμειφθέντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία καθόρισαν τα τέλη του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.
 2. Να καθορίσουν τα τέλη εγγραφής του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ σύμφωνα με το πιο κάτω πίνακα:
  Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ
  Ισχύς Σταθμού Παραγωγής (P) Τέλος Εγγραφής (€)
  P≤1MW 100
  1MW>P≤8MW 200
  8MW>P≤20MW 500
  20MW>P≤60MW 1.000
  P>60MW 1.500
  Τέλος Έγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για προμηθευτές
    Τέλος Εγγραφής(€)
  Προμηθευτές 0
 3. Για τα έτη 2021 – 2030 να καθορίσουν μηδενικό:
  • Το ετήσιο τέλος του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και προμηθευτές.
  • Το τέλος έκδοσης, εισαγωγής/εξαγωγής και ακύρωσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 4. Για τα έτη 2021 – 2030 το κόστος διαχείρισης του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ να ανακτάται μέσω της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ).
 5. Να επανεξετάσουν τα τέλη του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ με την λήξη της περιόδου 2021 – 2030.
 6. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να κοινοποιηθεί στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ως εξουσιοδοτημένος εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ).