Απόφαση Αρ. 919 / 2013

Ημερομηνία: 4 Ιουλίου 2013

Θέμα: Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.


Η εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συνεπάγεται κόστη για τους Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες παραγωγούς.

Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την Απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών, των σταθερών εξόδων παραγωγής (μερικώς) και δικτύου (μερικώς) και της Μακροχρόνιας Εφεδρείας (μερικώς). Πρόσθετα, ο Αυτοπαραγωγός πιστώνεται για το μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει, την προσφορά του σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της επακόλουθης μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους Σταθμούς Παραγωγής. Τέλος, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αυτοπαραγωγής χρεώνεται με τα εκάστοτε σε ισχύ τέλη ΥΔΩ και ΑΠΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
 • Την επιστολή της ΑΗΚ με στοιχεία ΗΚ6/326.8/Α1057182, ημερομηνίας 30/04/2013, «Προτάσεις ΑΗΚ για το Τέλος Επικουρικών Υπηρεσιών το οποίο θα επιβάλλεται σε Αυτοπαραγωγούς (ΑΠΕ και Συμβατικά Καύσιμα) καθώς και Παραγωγούς ΑΠΕ (Περιλαμβάνοντας και Συμψηφισμό Μετρήσεων)».
 • Τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε Μελέτη της ΡΑΕΚ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

την επιβολή των ακολούθων χρεώσεων: 
 
 • Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.
 • Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο (δηλαδή την τάση δικτύου στην οποία παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια), ως ακολούθως:
  • Σύνδεση στη ψηλή τάση:  1,31 € cent/ παραγόμενη kWh
  • Σύνδεση στη μέση τάση:   1,63 € cent/ παραγόμενη kWh
  • Σύνδεση στη χαμηλή τάση:  2,01 € cent/ παραγόμενη kWh 
 • Επισυνάπτεται Πίνακας στον οποίο φαίνεται η ανάλυση του τέλους αυτού ώστε να καταχωρείται από τον Προμηθευτή στα συνιστώντα μέρη.
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΥΔΩ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent/kWh, Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ.
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΑΠΕ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent/kWh, Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ.
 • Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιών στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης.

Για τις χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, σταθερών εξόδων παραγωγής και δικτύων και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, η ΡΑΕΚ προέβη σε αξιολόγηση των προτάσεων της ΑΗΚ και αποφάσισε με βάση τις παραδοχές στην Έκθεση του Παραρτήματος 2. Συνεκτίμησε επίσης οφέλη που προκύπτουν από τη διεσπαρμένη παραγωγή στη μείωση των απωλειών στα δίκτυα και στη συνεισφορά σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία.

Η ΡΑΕΚ θεώρησε το Σενάριο 2 ως το πλέον αντιπροσωπευτικό σενάριο και έλαβε υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές για τον καθορισμό των χρεώσεων που αναφέρονται πιο πάνω:
 
 1. Λήφθηκαν ως βάση οι εγκεκριμένες, με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, επαυξημένες κατά 15%, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει καταγραμμένη μείωση στην παγκύπρια κατανάλωση σύμφωνα με καταγραμμένα στοιχεία για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και η οποία αναμένεται να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια σε μειωμένα επίπεδα της τάξης του 12,5% της ζήτησης του 2012.
 2. Θεωρήθηκε ότι η χρέωση στην διεσπαρμένη παραγωγή από την εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δεν περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων όπως συμβαίνει με τις χρεώσεις για την κατανάλωση, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος αυτών, ως ακολούθως:
 • Χρεώσεις ΔΣΜΚ – κατά το 100% των περιλαμβανομένων στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών – κατά 100% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για την Παροχή Μακροχρόνιας Εφεδρείας – κατά 20% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%
 • Χρεώσεις για τη Χρήση των Δικτύων Ψηλής Τάσης – κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%
 • Χρεώσεις για την Χρήση των Δικτύων Μέσης Τάσης – κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για Χρήση των Δικτύων Χαμηλής Τάσης – κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. 
 • Πρόσθετα, θεωρήθηκε ότι η Αυτοπαραγωγή συνεισφέρει κατά 10% των εγκεκριμένων (επαυξημένων κατά 15%), για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία.
 • Εκτιμήθηκε ότι παρέχεται μείωση στις απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής η οποία εξαρτάται από την τάση στο σημείο σύνδεσης, δηλαδή, 
  • Κόστος Μείωσης Απωλειών στη ψηλή τάση: 0,21 €cent/παραγόμενη kWh
  • Κόστος Μείωσης Απωλειών στη μέση τάση: 0,06 €cent/παραγόμενη kWh
  • Κόστος Μείωσης Απωλειών στη στη χαμηλή τάση: 0,04 €cent/παραγόμενη kWh

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα επανεκτιμηθούν για εφαρμογή σε μελλοντικά σχέδια, μετά την συμπλήρωση της Μελέτης Διατιμήσεων της ΑΗΚ.

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα ισχύουν για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής από Μονάδες Παραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και που εφαρμόζεται με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 913/2013.

Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2013