Αρ. Απόφασης: 91/2020
 
Ημερομηνία: 06/03/2020
 
Θέμα: Κανόνες Προμήθειας Δυνάμει του Άρθρου 46 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2018 (Ν. 183(Ι)/2004)
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 18/2020, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020 σχετικά με τους Κανόνες Προμήθειας φυσικού αερίου.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 
  • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος»),
  • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του Νόμου, για να διευκολυνθεί η δημιουργία εύρυθμων και διαφανών αγορών λιανικής στην Ένωση, η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, του διαχειριστή συστήματος διανομής, των επιχειρήσεων προμήθειας και των πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να είναι καθορισμένοι, 
  • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46(2) του Νόμου, οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δημοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών και των προμηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της ΡΑΕΚ, και
  • Το γεγονός ότι βάσει της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 και των παρεκκλίσεων που αποφασίστηκαν στη βάση της αναδυόμενης αγοράς, θα υπάρχει μονοπώλιο στην προμήθεια φυσικού αερίου καθ’ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος της αναδυόμενης αγοράς, 
  • Το γεγονός ότι εφόσον θα υπάρχει μονοπώλιο στην προμήθεια φυσικού αερίου στη Κυπριακή Δημοκρατία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των παρεκκλίσεων, ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη σύναψη όλων των σχετικών συμβάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ, καθώς και για όλες τις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σε καταναλωτές όλων των κατηγοριών,
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ, εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν την ανάγκη για ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποκλειστικού προμηθευτή και των πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 46 του Νόμου, στη βάση των διαμειφθέντων:

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

 
  1. Την έγκριση των ακόλουθων Κανόνων Προμήθειας Φυσικού Αερίου δυνάμει του άρθρου 46 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2018 (Ν.183(Ι)/2004).
  2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και των Κανόνων Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
  3. Ότι οι Κανόνες Προμήθειας φυσικού αερίου θα έχουν δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.