Απόφαση Αρ. 881 / 2013

Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2013


Θέμα: Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη:
 
  • την σοβαρότατη οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος,
  • την υποχρέωση της να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών και την ανάγκη για άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές,
  • την υποχρέωση της να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 25(1)(στ) και
  • την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

να διευρύνει και διευκολύνει την εφαρμογή της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων ως ακολούθως:
 
  • με το σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) σε κατοικίες με προτεραιότητα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες καταναλωτών,
  • με την εφαρμογή σχεδίου αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές,
  • με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων του μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα μέτρα αυτά θα έχουν μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα:
 
  • Τη σημαντική μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, για αρκετά χρόνια,
  • Την εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε έτος από την εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων λόγω της μη χρήσης των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής,
  • Τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας για την υλοποίηση των πιο πάνω εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες, η εγκατεστημένη ισχύς, τα κριτήρια, ο τρόπος υλοποίησης και όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες θα καθοριστούν επακριβώς σε επόμενη Απόφαση της ΡΑΕΚ.

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2013