Αρ. Απόφασης: 87/2024
 
Ημερομηνία: 15/03/2024
 
Θέμα: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το Έτος 2024


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024 υπ’ αριθμόν 19/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (στο εξής «ΔΣΜΚ»), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1/235736, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, προς την ΡΑΕΚ, με θέμα «Υποβολή Εισηγήσεις Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2024», Αρ. Εισερχ. 5806/2023,
 • H επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235870, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Διατιμήσεις για: 1.Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 2.Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 3.Ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) », η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 5951/2023, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 35/2024, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2024», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 54/2024, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2024».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 318/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το Έτος 2023»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 399/2023, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 408/2023, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΔΣΜΚ για το έτος 2024», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 431/2023, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Έγκριση Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι, ο ΔΣΜΚ έχει υποβάλει στη ΡΑΕΚ τον υπολογισμό Επιτρεπόμενων Εσόδων της Διατίμησης Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) καθώς και τη Ρυθμιζόμενη Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2024, με όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα προς έγκριση από τη ΡΑΕΚ. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι, ως αυτό προκύπτει από τα σχετικά Εσωτερικά Σημειώματα υπ΄ Αρ. 35/2024 και Αρ. 54/2024, ο υπολογισμός των Επιτρεπόμενων Εσόδων της Διατίμησης Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2024 καθώς και η Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2024, συνάδουν με τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 του Ν.130(Ι)/2021, τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021, αφού έχουν γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού καθώς και με την σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 408/2023. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 22 και 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2024, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235736 ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισηγήσεις Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2024», ως ακολούθως:
Ανάκτηση από διατίμηση Επιτρεπόμενα Έσοδα 2024 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2022 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2024
Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) σε βασική τιμή 7.593.991 0 7.593.991
 
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2024, όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΣΜΚ, με επιστολή με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235736 ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισηγήσεις Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2024», ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΔΣΜ 2024   
Δ-ΔΣΜ για όλους τους καταναλωτές 0.14 €σ/kWh
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.