Αρ. Απόφασης: 87/2022

Ημερομηνία: 08/04/2022

Θέμα: 
Αίτημα Παράτασης της Υπ’ Αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power Ltd (ΗΕ 275276) για παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα  εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3MWh, στην περιοχή Ποταμιά και Άγιο Σωζόμενο, της επαρχίας Λευκωσίας για ένα (1) χρόνο.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.