Αρ. Απόφασης: 87/2020

Ημερομηνία: 03/03/2020

Θέμα: Αιτήσεις για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 71 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,8MWp, στο Φ/Σχ. -/2-207-384, τμήμα 2, τεμάχια 227, 228, 230 και 233, στην Ορούντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GHUP Lofou PV Park Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 47/60, τεμάχιο 617 στον Άγιο Θεράπων, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.