Αρ. Απόφασης: 087/2018

Ημερομηνία: 20/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 32 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. 28/39, τεμάχια 212, 218 και 219 στο Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 33 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχια 235, 236, 370 και 371 στο Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 34 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχιο 166 στον Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 34 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. . 28/31, τεμάχιο 165 στον Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 36 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχιο 210 στον Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment ΙI Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1560kWp, στο Φ/Σχ. 29/32W1, τμήμα 3, τεμάχιο 164 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment ΙI Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1920kWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχια 274, 275, 276 και 277 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1400kWp, στο Φ/Σχ. 29/31W2, τμήμα 2, τεμάχιο 47 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1600kWp, στο Φ/Σχ. 29/47Ε1, τμήμα 4, τεμάχιο 9 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1600kWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τμήμα 2, τεμάχιο 59 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.