Απόφαση Αρ. 823 / 2012

Ημερομηνία: 3 Δεκεμβρίου 2012

Θέμα: Χρηματοδότηση παγίων των δικτυών της ΑΗΚ και ρυθμιζόμενη βάση αξίων παγίων


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 26(1), 31 και 32 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, ως επίσης και ο Κανονισμός 4 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμών (ΚΔΠ472/2004) και ο Κανονισμός 7 της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, ως έχει τροποποιηθεί , και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Το Προσχέδιο Απόφασης αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Παγίων των Δικτύων της ΑΗΚ και τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 Μαρτίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία κλήθηκαν κατόχοι Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου,
 • Τα σχόλια που έλαβε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως μέρος της διαβούλευσης αναφορικά με το πιο πάνω Προσχέδιο, με επιστολή της ημερομηνίας 12 Απριλίου 2012, τα οποία η ΡΑΕΚ έλαβε σοβαρά υπόψη, 
 • Την επιβεβλημένη αναθεώρηση των διατιμήσεων της ΑΗΚ για την 5-ετία 2014-2019, και τις επιπτώσεις που έχει στις διατιμήσεις ο καθορισμός των χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.
 • Το γεγονός ότι η ΑΗΚ χρηματοδοτεί τα περιουσιακά στοιχεία των ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων που αφορούν στα Δίκτυα Μεταφοράς και της Διανομής μέσω: (α) Ιδίων κεφαλαίων (Δάνεια ή Αποθεματικά), και (β) Κεφαλαιουχικών συνεισφορών από χρήστες (παραγωγούς ή καταναλωτές) των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίοι αιτούνται σύνδεση ή αναβάθμιση παραγωγικής ή καταναλωτικής ικανότητας,
 • Την ανάγκη για καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των ποσών των παγίων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων που αφορούν στα Δίκτυα Μεταφοράς και
 • Διανομής, είτε αυτά χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό, είτε από τρίτους, ο οποίος επηρεάζει τη Ρύθμιση των Επιτρεπομένων Εσόδων της ΑΗΚ και την Απόδοση Κεφαλαίων, για σκοπούς καθορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύων,
 • Την έκθεση ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012 που ετοιμάστηκε από Λειτουργούς του Γραφείου της ΡΑΕΚ και στην οποία εξετάζονται τα πιο πάνω θέματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

τα εξής:
 
 • Για σκοπούς ορθής ρύθμισης των επιτρεπομένων εσόδων του Ιδιοκτήτη Δικτύων και της ορθολογιστικής χρέωσης των χρηστών του Δικτύου Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, θα δημιουργηθεί και θα επικαιροποιείται πάνω σε συνεχή βάση, Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μεταφοράς και Διανομής.
 • Η Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων δεν θα περιλαμβάνει την αξία παγίων ή το μέρος της αξίας των παγίων για τα οποία υπήρξε κεφαλαιουχικήσυνεισφορά παραγωγών ή καταναλωτών.
 • Η απόσβεση σε Κεφαλαιουχικές Συνεισφορές δεν θα συμπεριλαμβάνεται κατά τον υπολογισμό των τελών Χρήσης Δικτύων,
 • Η απόσβεση σε Κεφαλαιουχικές Συνεισφορές δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της απόδοσης κεφαλαίου για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα,
 • Για σκοπούς ελέγχου, η Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου για κάθε δραστηριότητα της ΑΗΚ θα υπολογίζεται απολογιστικά στο τέλος κάθε χρόνου, χρησιμοποιώντας την αξία παγίων στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων της δραστηριότητας και το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) για τη δραστηριότητα αυτή στο χρόνο που πέρασε και η απόδοση αυτή θα συγκρίνεται με το ποσοστό απόδοσης Απασχολούμενου Κεφαλαίου που προβλέπεται στη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού.
 • Η ΑΗΚ θα υπολογίζει και θα κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ στο τέλος κάθε χρόνου το ΜΣΚΚ για την κάθε δραστηριότητα της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής.

Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Για σκοπούς ορθής εφαρμογής της πιο πάνω Απόφασης και της διαμόρφωσης Μεθοδολογίας η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στη ΡΑΕΚ να φέρει σε πέρας κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει από το Νόμο για ρύθμιση, έλεγχο και εποπτεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια, αποφασίζεται η πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου με την κατάλληλη εμπειρία και κατάρτιση στα εν λόγω θέματα.

Στα πλαίσια κοινοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί σχετική επιστολή στην ΑΗΚ και η Απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα σταλεί στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.