Αρ. Απόφασης: 82/2022

Ημερομηνία: 30/03/2022

Θέμα:
Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 υπ’ αριθμόν 19/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2021 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 3067/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.01/1141-21, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 – Α1272564 ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021 με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 3247/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 605/2021, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2021, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το 2020 - Εισήγηση ΑΗΚ για δημοσίευση στοιχείων»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.01/1374-21, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 3688/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ΄ αριθμό 690/2021, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Αίτημα ΑΗΚ για παράταση στην υποβολή ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το 2020»
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ με συνημμένους τους Πρόχειρους Χωριστούς Λογαριασμούς της ΑΗΚ, για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 4913/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 57/2022, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Πρόχειροι Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.02/188-22, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ και τους Ελεγκτές ΑΗΚ, Αρ. 08/2022, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων / Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2020. Έκπτωση στις Διατιμήσεις – Αποφάσεις ΡΑΕΚ 104/2020, 141/2020 και 222/2020», 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 – Α1281971 ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020», Αρ. Εισερχ. 801/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 143/2022 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2022, με θέμα «Πρόχειρες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-22, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. O/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2020»
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 191/2022 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ 2020»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα, το άρθρο 10, 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια. Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2021, με θέμα «Μείωση στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 141/2020, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2021, με θέμα «Επέκταση Μείωσης στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 222/2020, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2021, με θέμα «Επέκταση Μείωσης στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Οι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί του έτους 2020 όπως έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. O/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2020» συνάδουν με τις οδηγίες και Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, 
 • Με την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-2022 έχει ζητηθεί όπως στην Ετήσια Έκθεση του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 να περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της απόδοσης των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το 2020 η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη την έκπτωση επί των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που παραχωρήθηκε το 2020. Επομένως για σκοπούς διαφάνειας θα παρουσιάζονται οι αποδόσεις βάσει του γεγονότος ότι η ΡΑΕΚ είχε δώσει οδηγίες όπως η έκπτωση με βάση τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020, 141/2020, και 222/2020 που παραχωρήθηκε προς τους καταναλωτές το 2020, καλυφθεί από τα αποθεματικά της ΑΗΚ.
και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους ελεγμένους και εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ Χωριστούς Λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως υποβάλει στη ΡΑΕΚ τους ακόλουθους υπολογισμούς με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού: 
  1. της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της Παραγωγής AHK, Μεταφοράς AHK και Διανομής AHK και 
  2. του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα Προμήθειας ΑΗΚ.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.