Αρ. Απόφασης: 81/2019

Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2019

Θέμα:  Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015.
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2016, για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1/12/2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κ.Δ.Π. 286/2016 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016.
 • Την Απόφαση Αρ. 1479/2016 ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και τον τρόπο υπολογισμού την ανάκτησης των πραγματικών εξόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2019, με την οποία εισηγήθηκε την αναθεώρηση της χρέωσης ΥΔΩ από €0,00083 σε €0,00071 τη μονάδα (kWh),
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2019,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΔΣ) στα €0,00071/kWh. 
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΔΣ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος του μηνός Μαΐου 2019, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων θα αρχίσουν να γίνονται από την 1η Μαΐου 2019. 
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.