Αρ. Απόφασης: 081/2018

Ημερομηνία: 13/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5MWp, στο Φ/Σχ. 20/55 και 20/56, τεμάχιο 229 στη Κοκκινοτριμιθιά, της επαρχία Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία ResZeus Electricity Company Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5MWp, στο Φ/Σχ. 20/55 και 20/56, τεμάχιο 229 στη Κοκκινοτριμιθιά της επαρχία Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd και στην εταιρεία ResZeus Electricity Company Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).

Οι Άδειες θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. 

Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας