Αρ. Απόφασης: 75/2020
 
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2020
 
Θέμα: Αποξήλωση Συστοιχίας Επαγωγέων και Πίνακα Διακοπτών Μέσης Τάσης στον υπό αντικατάσταση Υποσταθμό «Μονή 132 kV»

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 16/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
  • Η επιστολή του ΙΣΜ με στοιχεία ΔΜ/246.61, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία ζητούσε από τη ΡΑΕΚ έγκριση για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού,  
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 289-20, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, 
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/210.5.62/200436, ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2020, σε απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
    • του άρθρου 47 «Περιορισμός διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς» το οποίο προνοεί «Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος του συστήματος μεταφοράς και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση του συστήματος μεταφοράς χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ», 
στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση Συστοιχίας Επαγωγέων και Πίνακα Διακοπτών Μέσης Τάσης στον υπό αντικατάσταση Υποσταθμό «Μονή 132 kV». 
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΙΣΜ με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.