Αρ. Απόφασης: 63/2019

Ημερομηνία: 08/03/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχια 85, 86 και 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 44 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 30/18W1, τεμάχια 285, 384 και 385 στην Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 32 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-381, τεμάχιο 173 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 32 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-380, τμήμα 3, τεμάχιο 135 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 55 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 45/54Ε2, τμήμα 29, τεμάχιο 105 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 55 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 45/54Ε2, τμήμα 29, τεμάχιο 104 στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 33 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 31/64, τεμάχιο 971 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία εταιρείας Bioland Project 33 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,38MWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-380, τεμάχιο 22 στο Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 55 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-380, τμήμα 3, τεμάχιο 146 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Avissinos Photovoltaic Park Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 30/61, τεμάχιο 58 στο Μαργί της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Geothermal Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp, στο Φ/Σχ. 30/61, τεμάχια 56, 330 και 331 στο Μαργί, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.