Αρ. Απόφασης: 63/2020

Ημερομηνία: 14/02/2020

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου και αίτηση για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό πάρκο, της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd.

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν το αίτημα της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 6,5MWp στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, καθότι υποβλήθηκε μετά τη λήξη ισχύος της Άδειας.
  2. Συνέπεια της απόρριψης του αιτήματος της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ59-2018 Άδειας Κατασκευής, το αίτημα για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου της εταιρείας Cyfield CH94 Ltd καθίσταται άνευ αντικειμένου και δεν μπορεί να εξεταστεί καθότι η εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε άδειες.
  3. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyfield CH94 Ltd.