Αρ. Απόφασης: 62/2020

Ημερομηνία: 14/02/2020

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, για εμπορική χρήση


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
    1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1253-2014 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Greenvolts Electricity Co. Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στον Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
    2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1225-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της Χρυστάλλας Κασάπη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στην Καλαβασό, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.