Αρ. Απόφασης: 57 / 2017
 
Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2017

Θέμα: Ποσό Προκαταβολής Οικιακών Πελατών σε Περίπτωση Μεταβίβασης Λογαριασμού από Αποθανόντα σε Άτομο της Οικογένειας


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1214/2014 για τις αυξήσεις στα ποσά των προκαταβολών πελατών (deposits) και αίτημα για απλή μεταβίβαση λογαριασμού,
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. 04.02/702-2017,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 09/03/2017,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Την έγκριση του αιτήματος της ΑΗΚ όπως στην περίπτωση μεταβίβασης λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από αποθανόντα σε άτομο της οικογένειας, δεν ζητείται η πληρωμή προκαταβολής, όπως αυτό αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή.