Αρ. Απόφασης: 53/2019
 
Ημερομηνία: 22 Φεβρουαρίου 2019
 
Θέμα: Έγκριση Προγράμματος Συμμόρφωσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • Τις πρόνοιες του άρθρου 54(1) όπου ο ΔΣΔ «καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης» και το «πρόγραμμα συμμόρφωσης υποβάλλεται από τον Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής στη ΡΑΕΚ για έγκριση», καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 54(2) και 55,
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΔ/409, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2018, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΣΔ, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ με Αρ. Φακ. 04.04.03/587-2018, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2018, με την οποία ζητούσε την αναθεώρηση του υποβληθέντος Προγράμματος Συμμόρφωσης στη βάση των θέσεών της που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επιστολή,  
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2018, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΣΔ, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019,
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΔ/3226.8, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2019, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι θα προβεί σε σχετικές αλλαγές στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και θα αποστείλει αναθεωρημένο,
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΔ/3226.8, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το τελικό προτεινόμενο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΣΔ, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει το τελικό προτεινόμενο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΣΔ που υπέβαλε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του με στοιχεία ΔΔ/3226.8, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, όπως φαίνεται στο Παράρτημα.  
 2. Να υποβληθεί από τον ΔΣΔ στη ΡΑΕΚ περιληπτικός Πίνακας σε μορφή τύπου «Gantt chart» με τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.
 3. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για πληροφόρηση και ενέργεια.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.