Αρ. Απόφασης: 52/2022

Ημερομηνία: 04/03/2022 

Θέμα: Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 04 Μαρτίου 2022 υπ’ αριθμόν 14/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού», Αρ. Εισερχ. 5040/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 08/2022 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2022»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/66-2022 ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού»,
 •  Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού», Αρ. Εισερχ. 657/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 109/2022 ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Την Απόφαση Αρ. 1232/2015 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, που είχαν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014,
 • Την Απόφαση Αρ. 107/2018 ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018 με θέμα «Τροποποίηση στις κλείδες επιμερισμού Κοινών Εξόδων» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού που είχαν υποβληθεί από την ΑΗΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2018,
 • Την Απόφαση Αρ. 32/2019 ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2019» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2019,
 • Την Απόφαση Αρ. 407/2020 ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2020» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2020,
 • Την Απόφαση Αρ. 23/2021 ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2021» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2021.
 
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι συμφωνούν με τις κλείδες επιμερισμού που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021, με εξαίρεση την παράγραφο 2.2. «Κλείδες Επιμερισμού», αφού τα ποσά του κόστους εκδηλώσεων/ δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΑΗΚ και του κόστους δράσεων στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΑΗΚ που μπορούν να επιμεριστούν ισόποσα στις δραστηριότητες (ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες) δεν δικαιολογείται να αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αφού τα προηγούμενα έτη τα πραγματικά ποσά ήταν χαμηλότερα από αυτά που είχαν εγκριθεί για ισόποσο επιμερισμό.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 10 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των κλείδων επιμερισμού για το 2022 όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 (Αρ. Εισερχ. 5040/2021) με την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 «Κλείδες Επιμερισμού» με την ακόλουθη παράγραφο:
«Σε ότι αφορά στην παράμετρο 10 πιο πάνω και τη σχετική Κλείδα 20%, το ακόλουθο κόστος του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων (Κέντρο Κέρδους 5137) επιμερίζεται ισόποσα στις Δραστηριότητες (Ρυθμιζόμενες και Μη Ρυθμιζόμενες) με σταθερό ποσοστό κατανομής 20%.
 • Το κόστος εκδηλώσεων δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΑΗΚ που για το 2022 δεν ξεπερνά τις €145,000.
 • Το κόστος δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ που για το 2022 δεν ξεπερνά τις €63,500. Νοείται ότι το κόστος οποιωνδήποτε δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνιπκής Ευθύνης της ΑΗΚ πέραν του ποσού των €63,500 και το οποίο έχει τύχει της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Προμήθειας θα κατανέμεται 100% στη Δραστηριότητα της Προμήθειας.
 • Το κόστος Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής ύψους €30,000.
 • Τα υπόλοιπα έξοδα περιλαμβάνομένου και του κόστους μισθοδοσίας που δεν αποδίδεται απευθείας στις ΒΡΔ/ΜΡΔ μέσω του συστήματος χρονοχρέωσης.»
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.