Αρ. Απόφασης: 051/2018

Ημερομηνία: 02/03/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment II Ltd συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1900kWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχιο 209, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment III Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 29/11, τεμάχια 93, 95, 96, 98, 120, 849 και 885, στη Περιστερώνα, της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1100kWp, στο Φ/Σχ. 54/07, τεμάχιο 239 και 365, στην Παρεκκλησιά, της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία P. Kythreotis (Investment) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 54/15, τεμάχιο 438 και 723, στην Παρεκκλησιά, της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Gree. Sol. En. Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2700kWp, στο Φ/Σχ. 50/39, τεμάχιο 171, στο Μενεού, της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία C. Athinodorou Trading Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3000kWp, στο Φ/Σχ. 52/61, τεμάχιο 733, στο Πισσούρι, της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Aristoklia Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 80kWp, στο Φ/Σχ. 46/62, τεμάχιο 628, στην κοινότητα Δωρά, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ