​Αρ. Απόφασης: 47/2020

Ημερομηνία: 11/02/2020

Θέμα: Παράβαση Όρων των Υπ’ Αριθμόν Ε1916/2018 και Ε1917/2018 Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής από την Εταιρεία Bioland Project 28 Ltd, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Αρθρου 27 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων αποφάσισαν:
  1. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Bioland Project 28 Ltd, ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  2. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Bioland Project 28 Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.