ΑρΑπόφασης: 456/2023
 
Ημερομηνία: 22/12/2023
 
Θέμα: Έγκριση Παραμέτρων Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.11 για το Ημερολογιακό Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Δεκέμβριου 2023 υπ’ αριθμόν 87/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2023, με την οποία ο ΔΣΜΚ κλήθηκε όπως υποβάλλει τις παραμέτρους που αφορούν τις Καλύψεις Εγγυήσεων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης για το έτος 2024, εντός του οριζόμενου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης χρονοδιαγράμματος, Αρ. Εξερχ.1309/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2023, με την οποία υπέβαλε τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Ημερολογιακό Έτος 2024, Αρ. Εισερχ. 3658/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 755/2023, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.10, για το έτος 2024»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2023, με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τις υποβληθείσες παραμέτρους που αφορούν τις Καλύψεις Εγγυήσεων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης για το έτος 2024, Αρ. Εξερχ. 2122/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2023, όπου παρατίθενται διευκρινήσεις σχετικά με τις υποβληθείσες παραμέτρους που αφορούν τις Καλύψεις Εγγυήσεων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης για το έτος 2024, Αρ. Εισερχ. 5195/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 871/2023, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.10, για το έτος 2024»,
 • Η  επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2023, με την οποία ζητήθηκε τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης, Αρ. Εξερχ. 2329/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2023, με την οποία επαναϋποβλήθηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης, Αρ. Εισερχ.5737/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 914/2023, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.11, για το έτος 2024».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 93(3) και 142(3),
 • Τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) και 03/2023 (ΚΔΠ 295/2023) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.11 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 433/2023, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι υποβληθείσες από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2023, προς έγκριση  Παράμετροι Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.11 για το Ημερολογιακό Έτος 2024, συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και ως εκ τούτου κρίνονται ικανοποιητικές και δύναται να υιοθετηθούν,
 • H υποβληθείσα από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2023, προς έγκριση Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.11 για το Ημερολογιακό Έτος 2024, συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και ως εκ τούτου κρίνεται ικανοποιητική και δύναται να υιοθετηθεί.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024:
  Α/Α Παράμετρος Τιμή
  1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας (VF)    0
  2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
  3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
  4 Αύξηση στην κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
 2. Την έγκριση της υποβληθείσας από τον ΔΣΜΚ Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης.
 3. Την  αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.