ΑρΑπόφασης: 452/2023
 
Ημερομηνία: 22/12/2023
 
Θέμα: Χρέωση για Επανασύνδεση στο Σύστημα Διανομής Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2023, υπ’ αριθμόν 87/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2023, με θέμα Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ», Αρ. Εισερχ. 4865/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ», Αρ. Εξερχ. 2032/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2023, με θέμα Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ», Αρ. Εισερχ. 5142/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 831/2023, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ», Αρ. Εξερχ. 2215/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2023, με θέμα Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ», Αρ. Εισερχ. 5409/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 860/2023, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Χρέωση για Επανασύνδεση στο Δίκτυο Μονάδας Παραγωγής ΑΠΕ».
 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 47 και 48, και
 • Τις πρόνοιες των εν ισχύ Κανόνων Διανομής – Έκδοση 1.0.0.
​Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Ο λόγος επιβολής της χρέωσης επανασύνδεσης στο δίκτυο μονάδας παραγωγής ΑΠΕ κρίνεται εύλογος, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη προσωπικού του ΔΣΔ,
 • Η συχνότητα παρουσίασης προβλημάτων μη συμμόρφωσης των Μονάδων ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης με τους εν ισχύ Κανόνες Διανομής ή/και τους Όρους Σύνδεσής τους αυξάνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΣΔ,
 • Η ανάλυση του κόστους βάσει της οποίας προέκυψε η ζητούμενη χρέωση κρίνεται εύλογη,
 • Η χρέωση ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για την επανασύνδεση αφορά Μονάδες ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης στα οποία παρατηρούνται τεχνικές αποκλίσεις από τις πρόνοιες των εν ισχύ Κανόνων Διανομής ή/και τους Όρους Σύνδεσής τους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος διανομής.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο ΔΣΔ ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την ασφάλεια, αξιοπιστία και οικονομική λειτουργία του συστήματος διανομής οφείλει να διασφαλίσει ότι η λειτουργία Μονάδων ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης δεν δημιουργεί κενό ασφάλειας και δεν διακυβεύεται η ασφάλεια του δικτύου διανομής,
 • Ο ΔΣΔ οφείλει να δίνει πρωτίστως συστάσεις καθώς και λογικό χρόνο επαναφοράς στις Μονάδες ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης στα οποία παρατηρούνται  τεχνικές αποκλίσεις από τις πρόνοιες των εν ισχύ Κανόνων Διανομής ή/και τους Όρους Σύνδεσής, και η αποσύνδεση αυτών να αποτελεί την τελευταία επιλογή,
 • Οι αδειούχοι οφείλουν να τηρούν τους όρους της άδειάς τους, τους Όρους Σύνδεσης τους, καθώς και τις πρόνοιες των Κανόνων Διανομής,
 • Ο ΔΣΔ οφείλει, σε περίπτωση παραβίασης, να εφαρμόσει τις σχετικές πρόνοιες των Κανόνων Διανομής,
 • Η προτεινόμενη χρέωση είναι εύλογη και με την σχετική επιβολή θα καλυφθεί μερικώς το κόστος που επωμίζεται ο ΔΣΔ για την επανασύνδεση Μονάδων ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης, τα οποία, μετά τον προλειτουργικό τους έλεγχο, παρουσιάζουν προβλήματα μη συμμόρφωσης και επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος διανομής.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης του ΔΣΔ για χρέωση ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για την επανασύνδεση Μονάδων ΑΠΕ ή/και Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης, τα οποία παρουσιάζουν  τεχνικές αποκλίσεις από τις πρόνοιες των εν ισχύ Κανόνων Διανομής – Έκδοση 1.0.0 ή/και τους Όρους Σύνδεσής τους.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις ενέργειες του.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.