Αρ. Απόφασης: 444/2022

Ημερομηνία: 23/12/2022

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 10MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Armolia Investments Ltd (HE 275269), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp στo Φ/Σχ. 28/44, τεμάχιο 94, στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ηλιόμορφον 1 Λτδ (HE 307769), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp στo Φ/Σχ. 28/44, τεμάχιο 94, στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στους αδειούχους, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.