Αρ. Απόφασης: 441/2022

Ημερομηνία: 23/12/2022

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης της Υπ’ Αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ Όπως Αυτή Τροποποιήθηκε με την Yπ’ Αριθμόν 153/2022 Απόφαση, και Συνακόλουθα του Όρου 9(6) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 81/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για επανεξέταση των υπ’ αριθμών 2(α) και 2(β) όρων της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ», Αρ. Εξερχ. 843/2022, με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφασή της,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 02 Αυγούστου 2022, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ για επανεξέταση των υπ’ αριθμών 2(α) και 2(β) σημείων της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ», Αρ. Εξερχ. 1340/2022, με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 257/2022 Απόφασή της,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα Κατόχου Άδειας για παράταση στην προθεσμία της προϋπόθεσης 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 153/2022 της ΡΑΕΚ», Αρ. Εισερχ. 4714/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ για παράταση στην προθεσμία πλήρωσης της προϋπόθεσης του σημ. 2(α) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ», με την οποία η ΡΑΕΚ κοινοποίησε στον κάτοχο της Άδειας την υπ’ αριθμόν 356/2022 Απόφασή της Αρ. Εξερχ. 1968/2022,
 • H Νομική Γνωμάτευση Αρ. ΝΓ 12/2022 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 07 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Αίτημα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για τη θέση της ΡΑΕΚ επί του περιεχομένου προσχεδίου Συμφωνίας μεταξύ του ιδίου και του Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης ΥΦΑ»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου Ν.183(Ι)/2004»,  με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε ειδοποίηση παράβασης δυνάμει του άρθρου 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου Ν.183(Ι)/2004 προς τον κάτοχο της Άδειας, αναφορικά με την παράβαση του σημ. 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, καθώς και του όρου 9(6) της Άδειας, Αρ. Εξερχ. 2061/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου Ν. 183(Ι)/2004»,  με την οποία ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τις ενστάσεις και παραστάσεις του αναφορικά με την Ειδοποίηση Παράβασης της ΡΑΕΚ της 18ης Νοεμβρίου 2022 και υπέβαλε την υπογεγραμμένη συμφωνία εκχώρησης της σύμβασης “EPCOM” μεταξύ του ιδίου και του Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΤΥΦΑ Λτδ), Αρ. Εισερχ. 6076/2022,
 • Το υπ’ αριθμόν 931/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, καθώς και του όρου 9(6) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (183(Ι)/2004), και ειδικότερα το άρθρο 13(4),
 • Την υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ, ΗΕ 213019, για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου», και ειδικότερα το σημείο υπ’ αριθμόν 2 (α), της Απόφασης, το οποίο θέτει στον κάτοχο της Άδειας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις προς πλήρωση με τη χορήγηση της Άδειας,
 • Τους όρους της Άδειας και ειδικότερα τον όρο υπ’ αριθμόν 9(6), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας συμμορφώνεται με τα σημεία 2(α), 2(β) και 2(γ) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για επανεξέταση των υπ’ αριθμών 2(α) και 2(β) όρων της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ», με την οποία η ΡΑΕΚ μεταξύ άλλων τροποποίησε το σημείο 2(α) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασής της ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, και χορήγησε παράταση χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για συμμόρφωση με την προϋπόθεση του σημείου 2(α)(i) της τροποποιημένης Απόφασης,
 • Την υπ’ αριθμόν 356/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Αίτημα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ για παράταση στην προθεσμία πλήρωσης της προϋπόθεσης του σημ. 2(α) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ», με την οποία η ΡΑΕΚ δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα του κατόχου της Άδειας για χορήγηση περαιτέρω παράτασης χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης χορήγησης της Άδειας, και
 • Την υπ’ αριθμόν 372/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Ειδοποίηση Παράβασης της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης ΡΑΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, καθώς και του όρου 9(6) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε της έκδοση και επίδοση σχετικής Ειδοποίησης Παράβασης προς τον κάτοχο της Άδειας, καθορίζοντας την περίοδο υποβολής ενστάσεων και παραστάσεων από τον κάτοχο της Άδειας στις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνίας επίδοσης της ειδοποίησης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Ο κάτοχος της Άδειας δεν υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τη συμφωνία εκχώρησης της σύμβασης “EPCOM” μεταξύ του ιδίου και του Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης ΥΦΑ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, όπως προνοείται από το σημείο 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 372/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, εξέδωσε ειδοποίηση παράβασης δυνάμει του άρθρου 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 (Ν.183(Ι)/2004) προς τον κάτοχο της Άδειας, αναφορικά με την παράβαση του σημείου 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και συνακόλουθα του όρου 9(6) της Άδειας, καθορίζοντας την περίοδο υποβολής ενστάσεων και παραστάσεων από τον κάτοχο της Άδειας στις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνίας επίδοσης της ειδοποίησης.
 • Ο κάτοχος της Άδειας, με την επιστολή του ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, υπέβαλε εντός της καθορισθείσας από τη ΡΑΕΚ περιόδου των τριάντα (30) ημέρων για υποβολή ενστάσεων και παραστάσεων επί της Ειδοποίησης Παράβασης της 18ης  Νοεμβρίου 2022, εκπρόθεσμα την υπογεγραμμένη συμφωνία εκχώρησης της σύμβασης “EPCOM” μεταξύ του ιδίου και του Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΕΤΥΦΑ Λτδ).
  Με την εν λόγω επιστολή του ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε επίσης τις ακόλουθες παραστάσεις του στη ΡΑΕΚ:
  • «Η ΔΕΦΑ με επιστολή της ημερομηνίας 29/09/2022 προς τη ΡΑΕΚ απέστειλε εμπρόθεσμα το προσχέδιο της Συμφωνίας, το οποίο ήταν πλήρως εναρμονισμένο με το σημείο 2(α)(i). Συνεπώς έστω και αν δεν ήταν υπογεγραμμένη η εν λόγω Συμφωνία, η ΡΑΕΚ είχε στην κατοχή της τους όρους αυτής και η αιτούμενη παράταση (για τους λόγους που επεξηγούνται στην εν λόγω επιστολή) αφορούσε αποκλειστικά και μόνον το χρόνο υπογραφής της»
  • «Η ΔΕΦΑ με την υποβολή της παρούσας Συμφωνίας θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της η οποία πηγάζει από το σημείο 2(α)(i) της Άδειας και των σχετικών Ρυθμιστικών Αποφάσεων υπ’ αριθμόν 288/2021 και 153/2022.»,
 • Από το περιεχόμενο της συμφωνίας που υποβλήθηκε προκύπτουν οι αντισυμβαλλόμενοι (η ΕΤΥΦΑ Λτδ ως ο Εκχωρών (Assignor) και η ΔΕΦΑ Λτδ ως ο Εκδοχέας (Assignee)), καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας η οποία καταγράφεται ως ο ορισμός της ημερομηνίας “Completion Date” όπως αυτή ωστόσο ορίζεται στην σύμβαση “EPCOM”,
 • Αναφορικά με το αντικείμενο της συμφωνίας εκχώρησης, καταγράφεται ότι ο Ιδιοκτήτης της Εγκατάστασης, ΕΤΥΦΑ Λτδ, ως ο Εκχωρών (Assignor) εκχωρεί τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επί της σύμβασης “EPCOM” στον Εκδοχέα (Assignee) ήτοι τη ΔΕΦΑ Λτδ. Ωστόσο, από το αντικείμενο της εκχώρησης εξαιρούνται τα δικαιώματα του Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης αναφορικά με προπληρωμές, εγγυήσεις προκαταβολής και αποζημιώσεις από τον Εργολάβο, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις πληρωμών του Ιδιοκτήτη προς τον Εργολάβο.
 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
 • Καθότι το σημείο 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, αναφέρει ρητά ότι η συμφωνία εκχώρησης που οφείλει ο κάτοχος της Άδειας να προσκομίσει στη ΡΑΕΚ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ήτοι τον Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για υποβολή προσχεδίου της συμφωνίας, η αναφορά του κάτοχου της Άδειας ότι στην επιστολή του της 12ης Δεκεμβρίου 2022 ότι «το προσχέδιο της Συμφωνίας, το οποίο ήταν πλήρως εναρμονισμένο με το σημείο 2(α)(i)», δεν ευσταθεί και ως εκ τούτου απορρίπτεται,
 • Σχετικά με την αναφορά του κατόχου της Άδειας ότι «με την υποβολή της παρούσας Συμφωνίας θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της η οποία πηγάζει από το σημείο 2(α)(i) της Άδειας και των σχετικών Ρυθμιστικών Αποφάσεων υπ’ αριθμόν 288/2021 και 153/2022» η υποχρέωση του κατόχου της Άδειας ήταν η υποβολή της υπογεγραμμένης Συμφωνίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, και συνεπώς δεν γίνεται αποδεκτή,
 • Περαιτέρω, η αναφορά του κάτοχου της Άδειας ότι «η ΡΑΕΚ είχε στην κατοχή της τους όρους αυτής και η αιτούμενη παράταση (για τους λόγους που επεξηγούνται στην εν λόγω επιστολή) αφορούσε αποκλειστικά και μόνον το χρόνο υπογραφής της» δεν είναι αποδεκτή, καθότι οι όροι ανυπόγραφου προσχεδίου συμφωνίας δεν δύναται να θεωρηθούν τελικοί,
 • Ο κάτοχος της Άδειας, υποβάλλοντας στις 12 Δεκεμβρίου 2022 την υπογεγραμμένη συμφωνία Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ συμμορφώθηκε εκπρόθεσμα με το σημείο 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και συνακόλουθα με τον όρο 9(6) της Άδειας που αφορά το σημείο 2(α) της εν λόγω Απόφασης,
 • Η συμφωνία φέρει ημερομηνία 06 Δεκεμβρίου 2022 και κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Η υποβολή της υπογεγραμμένης συμφωνίας, καθότι εκπρόθεσμη, δεν αναιρεί την παράβαση του σημείου 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ και συνακόλουθα του όρου 9(6) της Άδειας από τον κάτοχο της Άδειας,
 • Το διάστημα που μεσολάβησε από την προθεσμία συμμόρφωσης έως τη συμμόρφωση με την εν λόγω προϋπόθεσή είναι περίπου δύο μηνών,
 • Η φύση της παράβασης δεν επηρεάζει δυσμενώς την δεδομένη περίοδο την αγορά φυσικού αερίου ή προκαλεί καθυστέρηση στη λειτουργία αυτής.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 13(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), παραλείποντας να υποβάλει εμπρόθεσμα τη Συμφωνία Εκχώρησης της σύμβασης EPCOM, παραβίασε την υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και συγκεκριμένα το σημείο 2(α)(i) της Απόφασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και συνακόλουθα τον όρο 9(6) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ. 
 2. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) υποβάλλοντας στις 12 Δεκεμβρίου 2022 την υπογεγραμμένη συμφωνία Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ συμμορφώθηκε εκπρόθεσμα με το σημείο 2(α)(i) της υπ’ αριθμόν 288/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και συνακόλουθα με τον όρο 9(6) της Άδειας.
 3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019). Το ύψος του διοικητικού προστίμου θα ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(i) του Νόμου στο ελάχιστο ποσό των χιλίων επτακοσίων Ευρώ (€1.700) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης εφόσον, αφενός ο κάτοχος της Άδειας συμμορφώθηκε εντός διαστήματος δύο περίπου μηνών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, και αφετέρου η φύση της παράβασης είναι τέτοια που τη δεδομένη περίοδο δεν επηρεάζει δυσμενώς την αγορά του φυσικού αερίου ή προκαλεί καθυστέρηση στη λειτουργία αυτής.
 4. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019).
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.