ΑρΑπόφασης: 437/2023
 
Ημερομηνία: 12/12/2023
 
Θέμα: Αίτημα της Εταιρείας Bioland Project 85 Ltd (ΗΕ 393999) για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ79-2021 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 85 Ltd (ΗΕ 393999) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ79-2021 Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6MWp στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας η οποία αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 6MWp σε 8MWp.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Project 85 Ltd (ΗΕ 393999) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4)  και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.