Αρ. Απόφασης: 436/2022

Ημερομηνία: 23/12/2022

Θέμα: 
Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που Υποβλήθηκε προς Έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 81/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με την οποία επιδόθηκε η υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, Αρ. Εξερχ. 1202/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 08 Αυγούστου 2022, με θέμα «Γλώσσα Διεξαγωγής Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», Αρ. Εξερχ. 1409/2022,
 • Η Πρόταση Έργων Σύνδεσης που δημοσιεύτηκε προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας στις 11 Αυγούστου 2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Πρώτη Ανοικτή Διαδικασία – Πρόταση Έργων Σύνδεσης»,   Αρ. Εισερχ. 6859/2022, και
 • Το υπ’ αριθμόν 918/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία – Πρόταση Έργων Σύνδεσης Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», στο οποίο περιλαμβάνονται ως Παράρτημα επισημάνσεις και σχόλια επί της Πρότασης Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 26 Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού και ειδικότερα τους όρους 8(1) και 8(2),
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές»),
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, η ΡΑΕΚ δημοσιεύει την απόφασή της με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την Πρόταση Έργων Σύνδεσης. Κατά την αξιολόγηση της η ΡΑΕΚ επαληθεύει ιδίως εάν η προτεινόμενη διαδικασία είναι ανοιχτή, αμερόληπτη και διαφανής και πληροί τα απαιτούμενα κατά το Άρθρο 8 και τα κριτήρια κατά το Άρθρο 12 των Κατευθυντήριων Γραμμών.
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ», με την οποία η ΡΑΕΚ επέβαλε, μεταξύ άλλων, στον κάτοχο της Άδειας διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για το λόγο ότι κατά παράβαση της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, δεκαέξι (16) μήνες μετά τη χορήγηση της Άδειας δεν είχε ξεκινήσει η Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία, με αποτέλεσμα τη σοβαρή καθυστέρηση στην κατάρτιση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της αγοράς και την τροφοδότηση της ηλεκτροπαραγωγής με την έλευση του φυσικού αερίου, και
 • Το γεγονός ότι με επιστολή της, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2022 προς τον κάτοχο της Άδειας, η ΡΑΕΚ κατέγραψε τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να υποβληθούν για έγκριση στη ΡΑΕΚ στην ελληνική γλώσσα, ενώ επεσήμανε ότι δεν περιορίζεται η δυνατότητα τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να υποβληθούν για έγκριση στη ΡΑΕΚ στην ελληνική γλώσσα, όπου κρίνεται σκόπιμο και επωφελές από τον Διαχειριστή, να διατίθενται επιπλέον στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο σε περίπτωση που κείμενο καταρτίζεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, η ελληνική έκδοση θα είναι σε κάθε περίπτωση η υπερισχύουσα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Ο κάτοχος της Άδειας εκκίνησε την Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση την Πρόταση Έργων Σύνδεσης στις 11 Αυγούστου 2022, με καθυστέρηση πέραν των δεκαεπτά (17) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας από τη ΡΑΕΚ,
 • Ο κάτοχος της Άδειας, ενώ έθεσε ως αρχική ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης της Πρότασης Έργων Σύνδεσης την 12η Σεπτεμβρίου 2022, με συμπληρωματική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2022, επέκτεινε χωρίς αιτιολόγηση τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022,
 • Με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, ο κάτοχος της Άδειας, υπέβαλε εντός της προθεσμίας του ενός (1) μηνός από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης που προνοείται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΡΑΕΚ:
  • Την Πρόταση Έργων Σύνδεσης (στην αγγλική γλώσσα),
  • Αποσπάσματα της Πρότασης Έργων Σύνδεσης (στην ελληνική γλώσσα),
  • Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης (στην ελληνική γλώσσα),
  • Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης (στην αγγλική γλώσσα),
  • Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την δημόσια διαβούλευση που διενήργησε ο κάτοχος της Άδειας πριν την υποβολή των εγγράφων στη ΡΑΕΚ (στην αγγλική γλώσσα),
 • Η Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης την οποία δεσμεύονται να υπογράψουν οι συμμετέχοντες στην Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία των οποίων η Δεσμευτική Αίτηση Σύνδεση γίνει αποδεκτή, δεν περιλαμβανόταν στην Πρόταση Έργων Σύνδεσης η οποία βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Αντίθετα, η αναφορά επ’ αυτής περιοριζόταν μόνο σε συνοπτική περιγραφή κεφαλαίων υπό μορφή “heads of terms”,
 • Έγγραφα που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκαν στην ελληνική υπερισχύουσα έκδοση στη ΡΑΕΚ δεν τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στην ελληνική τους έκδοση,
 • Ο κάτοχος της Άδειας δεν δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, ούτε κοινοποίησε στη ΡΑΕΚ τα σχόλια που έλαβε επί της Πρότασης Έργων Σύνδεσης κατά τη δημόσια διαβούλευση, τους φορείς τους οποίους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση καθώς και τις δικές του θέσεις και σχόλια επ’ αυτών και τη συσχέτιση μεταξύ των σχολίων και των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στην Πρόταση Έργων Σύνδεσης,
 • Από την αντιπαραβολή της Πρότασης Έργων Σύνδεσης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς με τις πρόνοιες της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, εντοπίστηκαν τα σημεία στην υποβληθείσα Πρόταση Έργων Σύνδεσης τα οποία κρίνεται ότι δεν καλύπτονται επαρκώς, χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής και καταγράφηκαν με πλήρη τεκμηρίωση στο πλαίσιο του Εσωτερικού Σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 918/2022. 
 • Τα περιεχόμενα και συνημμένα της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, καθώς και η προτεινόμενη από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς διαδικασία διεξαγωγής της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας έτυχαν ελέγχου και σχολιασμού στη βάση των προνοιών της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 73/2021 στο πλαίσιο του Εσωτερικού Σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 918/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Το περιεχόμενο της Πρότασης Έργων Σύνδεσης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων που υποβλήθηκαν προς έγκριση από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, έχουν σοβαρές αποκλίσεις και ουσιώδεις ελλείψεις από τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών που εξέδωσε η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, και
 • Η Πρόταση Έργων Σύνδεσης και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα δεν δύναται να τύχουν έγκρισης από τη ΡΑΕΚ στη μορφή στην οποία υποβλήθηκαν, καθότι όπως προαναφέρθηκε υπάρχει σημαντικός αριθμός σημείων επί του περιεχομένου τα οποία κρίθηκε ότι είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Η Πρόταση Έργων Σύνδεσης όπως αυτή υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 26 Οκτωβρίου 2022 δεν εγκρίνεται και καλούν τον κάτοχο της Άδειας όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εγγράφων προς συμμόρφωση με το Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης συμπεριλαμβανομένης της Πρότυπης Συμφωνίας Σύνδεσης,
  2. θέσει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου 2023 την Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης σε δημόσια διαβούλευση στην ελληνική γλώσσα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κρίνει με βάση την κρίση του αλλά και με βάση τα σχόλια που έλαβε κατά τη δημόσια διαβούλευση, ότι οι αλλαγές πρέπει να τύχουν σχολιασμού από τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς διασυνδεόμενους με το Σύστημα Μεταφοράς,
  3. υποβάλει στη ΡΑΕΚ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, επικαιροποιημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης προς έγκριση.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα τη ΡΑΕΚ.