Αρ. Απόφασης: 433/2020
 
Ημερομηνία: 22/12/2020
 
Θέμα: Υποβολή Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 85/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020 με Αρ. Πρωτ. 10.1.36.2 Ε, Αρ. Εισερχ. ΕΜ17,
 • Το αναθεωρημένο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2021 ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020, που ετοιμάστηκε από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, 
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.1.17/202010, ημερομηνίας 07 Αυγούστου 2020 με θέμα «Κατάσταση Αναγκών και Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2021», Εισερχ. 2791/2020,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ιδιαίτερα τα άρθρα 60 (1) και 61 (ο «Νόμος»),
 • Την Απόφαση Αρ. 327/2020 με θέμα «Υποβολή Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ» ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020 με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να υποβάλουν τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ και το σχετικό Επεξηγηματικό Υπόμνημα για το έτος 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο με τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που είχε υποβληθεί από το Διευθυντή ΔΣΜΚ στις 7 Αυγούστου 2020, Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.1.17/202010: 
  • Μείωση του ποσού που αναγράφεται στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» κατά €487,000, το οποίο αφορά το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2021.
  • Μείωση του άρθρου 273 – Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων με το ποσό της Απόσβεσης του Λογισμικού και Υλισμικού Αγοράς Ηλεκτρισμού αφού αυτό δεν φαίνεται ότι θα  λειτουργήσει στο έτος 2021.
 • Την παύση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Διευθυντή ΔΣΜΚ με ισχύ από 18 Δεκεμβρίου 2020,
 • Το γεγονός ότι αναμένεται διορισμός νέου Διευθυντή ΔΣΜΚ από το Υπουργικό Συμβούλιο,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν το αναθεωρημένο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2021, εκτίμησαν ότι θα ήταν θεμιτό να δοθεί ευελιξία στο νέο Διευθυντή ΔΣΜΚ για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2021 με την επαναφορά του κονδυλίου ύψους €487,000 στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων».
 
Ως αποτέλεσμα η διατίμηση ανάκτησης των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Δ-ΔΣΜ) διαφοροποιείται από τα 0.08 σεντ/kWh στα 0.09 σεντ/kWh της τιμολογούμενης ενέργειας.
 
Στη βάση των πιο πάνω διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να υποβάλουν τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ και το σχετικό Επεξηγηματικό Υπόμνημα για το έτος 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 61 (2) του Νόμου. 
 2. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023 θα υποβληθεί όπως έχει κατατεθεί στη ΡΑΕΚ από το Διευθυντή ΔΣΜΚ, και τα ποσά που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το έτος 2022 θα αξιολογηθούν κατά τη διαβούλευση για τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2022.
 3. Να ενημερώσουν το Διευθυντή ΔΣΜΚ και το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ για την παρούσα Απόφαση.