Αρ. Απόφασης: 430/2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Θέμα: 
Έγκριση Παραμέτρων Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Δεκέμβριου 2022 υπ’ αριθμόν 80/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/223956, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2022, Αρ.Εισερχ. 5147/2022, με την οποία ζητήθηκε παραχώρηση παράτασης για την υποβολή των Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1885-2022, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εξερχ.1885/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημά του ΔΣΜΚ για παράταση υποβολής των Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023, το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ11/1020.2/22355, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5358/2022, όπου περιλαμβάνεται έκθεση σχετικά με την ανάλυση των αποτελεσμάτων εκκαθάρισης των Κανονισμών Μεταβατική Ρύθμισης, προς ενημέρωση της ΡΑΕΚ,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/223767, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 5883/2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.9, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/2177-2022, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2177/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία καλείται όπως καταθέσει άμεσα τεκμηριωμένη εισήγηση για πιθανή διαφοροποίηση των σχετικών αριθμητικών Τιμών των Παραμέτρων της Μεταβατικής Ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη όσα παρατίθενται στην επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ: ΔΑ11/1020.2/22355, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5358/2022, και,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2022 ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.9, για το έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα των άρθρων 93 και 142 (3),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 ( Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022, ημερομηνίας 7 ημερομηνίας Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι υποβληθείσες από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/223767, Αρ. Εισερχ. 5883/2022,   προς έγκριση  Παράμετροι Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023, είναι ικανοποιητικές και δύναται να υιοθετηθούν.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων για την περίοδο 1η  Οκτωβρίου 2022 με 30η  Σεπτεμβρίου 2023:
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας (VF) 0
2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
4 Αύξηση στην κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
 1. Όπως δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους οι οποίες εγκρίνονται στο σημείο 1 της παρούσας απόφασης.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.