Αρ. Απόφασης: 427/2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Θέμα: 
Έγκριση Αποδόσεων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ, για το Έτος 2021, με Βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του Έτους 2021

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 80/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ και τους Ελεγκτές ΑΗΚ, Αρ. 08/2022, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων / Χωριστών Λογαριασμών ΑΗΚ για το έτος 2020. Έκπτωση στις Διατιμήσεις – Αποφάσεις ΡΑΕΚ 104/2020, 141/2020 και 222/2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-2022, ημερομηνίας 04 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 – Α1295479, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εισερχ. 5658/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Προμήθεια, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Κόστος Εμπορολογιστικής Διαχείρισης 2021, υπολογισμοί Αποδόσεων 2021», Αρ. Εξερχ. 2091/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Κόστος Εμπορολογιστικής Διαχείρισης 2021, υπολογισμοί Αποδόσεων 2021», Αρ. Εισερχ. 5821/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 857/2022, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Υπολογισμοί Μέσης ΡΒΑΠ και Αποδόσεων των ΒΡΔ ΑΗΚ για το έτος 2021»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ προς την Επιτελική Ομάδα Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εξερχ. 2095/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εισερχ. 5844/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ ΙΣΜ και ΑΗΚ Διανομής, ημερομηνίας 07 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εισερχ. 6008/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Παραγωγή, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εξερχ. 2189/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021», Αρ. Εισερχ. 6079/2022, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 905/2022, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υπολογισμοί Μέσης ΡΒΑΠ και Αποδόσεων των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το έτος 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 10 «Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας», το άρθρο 22  «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και το άρθρο 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια. Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 294/2021, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 361/2022, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2021», και
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ, απέστειλε επιστολή προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-22, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020», με εισήγηση ο υπολογισμός της απόδοσης των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το 2020 η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη την έκπτωση επί των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που παραχωρήθηκε το 2020 να περιλαμβάνεται και στην Ετήσια Έκθεση του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι αποδόσεις των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το 2021, συνάδουν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ.294/2021, καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη την έκπτωση επί των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που παραχωρήθηκε το 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 10 του N. 130(I)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, τα ακόλουθα στοιχεία, ως αυτά έχουν υποβληθεί εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 – Α1295479, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 361/2022 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021»:
  1. Υπολογισμός της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και 
  2. Υπολογισμός του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας. 
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.