Αρ. Απόφασης: 420/2020

Ημερομηνία: 11/12/2020

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν Κ64-2019 Άδειας Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Haffneve Holding Ltd για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν K64-2019 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,131MWp, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας μέχρι τις 31/12/2024.
  2. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd.