ΑρΑπόφασης: 415/2023
 
Ημερομηνία: 24/11/2023
 
Θέμα: Αξιολόγηση Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που Υποβλήθηκε από τον Κάτοχο της Αδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 79/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου όπως προνοείται στον όρο 5(στ) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΔΕΥΦΑ)», Αρ. Εισερχ. 3310/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 845/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της Άδειας και ειδικότερα τον όρο υπ’ αριθμόν 5(στ), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην ΡΑΕΚ Κώδικα Διαχείρισης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο οποίος υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της Άδειας,
 • Την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ», και
 • Την υπ’ αριθμόν 246/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023 με θέμα «Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από κάτοχο Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας, στην αγγλική γλώσσα, καταγράφοντας επίσης αριθμό σημείων για τα οποία ζήτησε διευκρινίσεις και κατευθυντήριες γραμμές από τη ΡΑΕΚ,
 • Κατόπιν υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από κάτοχο της Άδειας, η ΡΑΕΚ έλαβε την υπ’ αριθμόν 246/2023 Απόφασή της, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023, με την οποία αποφάσισε ότι από την 6η Ιουλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ ο Κώδικας Διαχείρισης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, άρθηκε η παράβαση της υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ και του όρου 5(στ) της Άδειας από τον κάτοχο της Άδειας αναφορικά με την καθυστέρηση στην υποβολή του Κώδικα. Κατ’ επέκταση η ΡΑΕΚ, με την εν λόγω Απόφασή της, τερμάτισε και την υποχρέωση για καταβολή ημερήσιου διοικητικού προστίμου ύψους 250 ευρώ που είχε επιβληθεί στον κάτοχο της Άδειας με την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
 • Το περιεχόμενο του υποβληθέντος Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ έτυχε ελέγχου και σχολιασμού από το Γραφείο της ΡΑΕΚ ως αυτό προκύπτει από το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 845/2023, στη βάση των ελάχιστων απαιτούμενων περιεχομένων που καταγράφονται στον σχετικό όρο 5(στ) της Άδειας καθώς και ως προς τις πρακτικές που εφαρμόζονται από Διαχειριστές Εγκαταστάσεων ΥΦΑ σε άλλα Κράτη Μέλη και τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου. Εντοπίστηκαν σημεία στον Κώδικα τα οποία είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής, για τα οποία παρατέθηκαν γενικά και επιμέρους σχόλια.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Εφόσον ο Κώδικας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ δεν αποτελεί κείμενο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και διέπει τη σχέση του Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ (ήτοι της ΔΕΦΑ) και του Χρήστη αυτής (ήτοι αποκλειστικά της ΔΕΦΑ (Προμήθειας) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής ισχύος παρεκκλίσεων στη βάση της αναδυόμενης αγοράς φυσικού αερίου), και λαμβανομένης υπόψη της σοβαρής καθυστέρησης, για σκοπούς επίσπευσης και διευκόλυνσης δύναται, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, να καταρτιστεί στην αγγλική γλώσσα,
 • Ο Κώδικας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 6 Ιουλίου 2023 δεν δύναται να τύχει έγκρισης από τη ΡΑΕΚ στη μορφή στην οποία υποβλήθηκε, καθότι κρίθηκε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός σημείων επί του περιεχομένου που είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, και
 • Τα σημεία για τα οποία ο κάτοχος της Άδειας ζήτησε διευκρινίσεις και κατευθυντήριες γραμμές από τη ΡΑΕΚ καλύπτονται επαρκώς στην ενότητα 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Απόφασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να αποδεχτούν την κατάρτιση του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από τον κάτοχο της Άδειας στην αγγλική γλώσσα.
 2. Να μην εγκρίνουν τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 6 Ιουλίου 2023 και να καλέσουν τον κάτοχο της Άδειας όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κώδικα προς συμμόρφωση με το Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, και
  2. υποβάλει στη ΡΑΕΚ προς έγκριση αναθεωρημένο Κώδικα έως την 1η Φεβρουαρίου 2024.
 3. Να κοινοποιήσουν την παρούσα Απόφαση στον κάτοχο της Άδειας.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού, η παρούσα Απόφαση, εξαιρουμένου του Παραρτήματος Ι, να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.