Αρ. Απόφασης: 415/2022

Ημερομηνία: 13/12/2022

Θέμα: 
6 Εξαιρέσεις από Άδεια 22,1MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Revesius Ltd (ΗΕ 413118), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 32/58, τεμάχιο 31 στην Πύλα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, Revesius Ltd (ΗΕ 413118), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 41/02, τεμάχιο 1 στην Πύλα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην  εταιρεία S.S.H. Solar Energy Ltd (ΗΕ 381808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 30/36W2, τμήμα 4, τεμάχιο 382 στην Ψημολόφου, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία S.S.H. Solar Energy Ltd (ΗΕ 381808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στo Φ/Σχ. 30/36W2, τμήμα 4, τεμάχιο 14 στον Ψεματισμένο, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ήφαιστος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ (ΗΕ 280215), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στo Φ/Σχ. 29/17, τεμάχιο 265, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ήφαιστος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ (ΗΕ 280215), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχιο 264 στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.