ΑρΑπόφασης: 411/2023
 
Ημερομηνία: 21/11/2023
 
Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 78/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, Αρ. Φακ. ΔΒ/282, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Διανομής για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3637/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1321-22, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2022 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Διανομή με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΒΡΔ Διανομής για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, Αρ. Φακ. Δ282, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Διανομής για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5593/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, Αρ. Φακ. Δ282, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Διανομής για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 6281/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 942/2022, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής  για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, Προκαταρτικός Έλεγχος»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/2328-22, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2022 προς τη Διεύθυνση Διανομής ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Διανομής για τα έτη 2023-2027»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής  για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 78/2023,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.01/44-23, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΑΗΚ με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/185-23, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση Διανομής ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής για τα έτη 2023-2027»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής  για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 743/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής  για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 906/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 150/2023, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής για τα έτη 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 04 Απριλίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσοδών ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 1787/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2023, με θέμα «o.615-2023 Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 5298/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, Αρ. Φακ. ΑC/137, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΗΚ Διανομής», Αρ. Εισερχ. 3038/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Διανομής, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3229/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 698/2023, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Διανομής για τα έτη 2023-2027 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1907-2023, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2023 προς την ΑΗΚ Μεταφορά με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2024-2027», και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Διανομής για τα έτη 2024-2027», Αρ. Εισερχ. 4763/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 298/2023, ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 317/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 403/2023, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Στη βάση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των αιτημάτων της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για κάθε ένα έτος της περιόδου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση και επεξηγήσεις, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.»,
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση»:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2024 της ΑΗΚ Διανομής είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Διανομή, για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024 έως 2027, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Διανομή στις 19 Απριλίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2024, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   • Σχετικά με τα έργα που αναφέρονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διανομής, να υποβληθούν εκ νέου για έγκριση τα έργα τα οποία θεωρεί η ΑΗΚ Διανομή, ότι εύλογα θα ολοκληρωθούν και επομένως θα κεφαλαιοποιηθούν σίγουρα εντός του έτους 2024,
   • Η ΑΗΚ Διανομή, σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, που αναμένονται να εκπληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   • Για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024-2027, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Μεταφοράς παραμένει στο 4,6% ως η εισήγηση της ΑΗΚ Διανομής.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2022 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Διανομής με επιστολή της, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024».
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Διανομή όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τις διατιμήσεις χρήσης συστήματος διανομής στη μέση τάση (Δ-ΧΜ) και στη χαμηλή τάση (Δ-ΧΧ), υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το έτος 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Διανομή όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων (Δ-ΜΕΤ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2024.
 5. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Διανομή όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ τις πιο πάνω διατιμήσεις Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ, Δ-ΜΕΤ, συνοδευόμενες από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.