ΑρΑπόφασης: 410/2023
 
Ημερομηνία: 21/11/2023
 
Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 78/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3636/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1320-22, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2022 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3729/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 4575/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 768/2022, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5602/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένα Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 5614/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/2078-22, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου  2022 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5949/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 6342/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/62-23, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΣ28/210.4/230466, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Συνάντηση ΔΣΜΚ και ΒΡΔ Μεταφοράς (ΑΗΚ) σχετικά με την έγκαιρη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) καθώς και άλλων έργων», Αρ. Εισερχ. 842/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 136/2023, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Μεταφοράς προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 1906/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς με Αρ. Φακ. AC/137  ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 2950/23,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3228/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 709/2023, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1906-2023, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2023 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2024-2027», και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2024-2027», Αρ. Εισερχ. 4739/2023,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 115/2022, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022   με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031»,
 • Τη Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 384/2022, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 298/2023, ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 317/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 403/2023, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Στη βάση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των αιτημάτων της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για κάθε ένα έτος της περιόδου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση και επεξηγήσεις, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022», και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση»:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2024 της ΑΗΚ Μεταφοράς είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως  2023 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Μεταφορά, για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024 έως 2027, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά στις 11 Απριλίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Επιδιορθώσεις, συντήρηση και αναλώσιμα Λειτουργίας» εγκρίνεται ποσό ύψους €2.071.000. Καθώς η εν λόγω δαπάνη κατηγοριοποιείται ως ελέγξιμη, τα πραγματικά κόστη των προηγούμενων ετών 2021-2022 δεν επιτρέπεται να ανακτηθούν μέσω των Επιτρεπόμενων Εσόδων της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024-2027, είτε μέσω των απολογιστικών αναπροσαρμογών είτε μέσω των Επιτρεπόμενων Εσόδων πέραν του έτους 2024.
  2. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2024, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   • Σχετικά με τα έργα που αναφέρονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, να υποβληθούν εκ νέου για έγκριση τα έργα τα οποία θεωρεί η ΑΗΚ Μεταφορά, ότι εύλογα θα ολοκληρωθούν και επομένως θα κεφαλαιοποιηθούν σίγουρα εντός του έτους 2024,
   • Η ΑΗΚ Μεταφορά, σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, που αναμένονται να ολοκληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   • Για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024-2027, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Μεταφοράς παραμένει στο 4,6% ως η εισήγηση της ΑΗΚ Μεταφοράς.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2022 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά με επιστολή της, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2024».
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Μεταφορά όπως αποστείλει στο Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) τα επιτρεπόμενα έσοδα για το έτος 2024 λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, για τον υπολογισμό της διατίμησης χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το έτος 2024.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.