Αρ. Απόφασης: 41/2020
 
Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου 2020
 
Θέμα: Έγκριση των Παραμέτρων που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2020

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 10/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/020-2020, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση των υπολογιζόμενων Συντελεστών Απωλειών Διανομής στη βάση της εγκεκριμένης μεθοδολογίας με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 192/2017,
  • Η επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/326, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020, προς απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, με την οποία υπέβαλε για έγκριση τους προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2020,
  • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2020 και Αρ. Φακ.: 04.10.01.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2013 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα το Άρθρο 80, 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
  • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017,
  • Την εισήγηση του εσωτερικού σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ για έγκριση των υποβληθέντων παραμέτρων,
στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2020, ως εξής:
Περίοδος
Συναλλαγών 2020
DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 1.29% 2.79%
Φεβρουάριος 1.25% 2.70%
Μάρτιος 1.21% 2.61%
Απρίλιος 1.20% 2.59%
Μάιος 1.26% 2.72%
Ιούνιος 1.31% 2.84%
Ιούλιος 1.46% 3.15%
Αύγουστος 1.43% 3.10%
Σεπτέμβριος 1.36% 2.94%
Οκτώβριος 1.24% 2.68%
Νοέμβριος 1.22% 2.62%
Δεκέμβριος 1.26% 2.71%
Ετήσιος 1.31% 2.82%
 
  1. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.