Αρ. Απόφασης: 409/2020

Ημερομηνία: 04/12/2020

Θέμα: Παράβαση Όρου της Υπ’ Αριθμόν Ε1753-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία Armolia Investments Ltd (ΗΕ 275269) έχει παραβιάσει τον όρο 8 της υπ’ αριθμόν Ε1753-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Armolia Investments Ltd (ΗΕ 275269), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Armolia Investments Ltd (ΗΕ 275269).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.