Αρ. Απόφασης: 407/2020

Ημερομηνία: 04/12/2020

Θέμα: Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2020

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 80/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137 ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ), Αρ. Εισερχ. 2488/20,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2020, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1207-19 ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμου»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/Α1252237 ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού», Αρ. Εισερχ. 2741/20.  
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2020, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2020»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1317-20 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμου»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/Α1259425 ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού», Αρ. Εισερχ. 4163/20,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2020, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2020»,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών».
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Την Απόφαση Αρ. 1232/2015 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, που είχαν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014,
 • Την Απόφαση Αρ. 107/2018 ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018 με θέμα «Τροποποίηση στις κλείδες επιμερισμού Κοινών Εξόδων» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού που είχαν υποβληθεί από την ΑΗΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2018,
 • Την Απόφαση Αρ. 32/2019 ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2019» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2019,
 • Όλη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ για το θέμα των κλείδων επιμερισμού για το οικονομικό έτος 2020, και ιδιαίτερα:
  • τις αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, για το οικονομικό έτος 2020, που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2020,
  • Το γεγονός ότι σύμφωνα με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/Α1252237 ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού» το κόστος του Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθει στα €26,000 συν ΦΠΑ και ο λόγος που δεν είχε περιληφθεί ανάλυση της κλείδας 10 στις Κλείδες Επιμερισμού ήταν επειδή αυτές προτείνεται να εφαρμοστούν για το έτος 2020 και 2021,
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1317-20 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 με την οποία η ΡΑΕΚ ανέφερε ότι επειδή σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», οι κλείδες επιμερισμού πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στη ΡΑΕΚ για έγκριση, θα πρέπει να τροποποιηθεί το Παράρτημα Α των κλείδων επιμερισμού για να περιλαμβάνεται αναλυτική επεξήγηση για την κλείδα 10, όπως και το έτος 2019,
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/Α1259425 ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020 με την οποία η ΑΗΚ περιέλαβε αναλυτική επεξήγηση για την κλείδα 10 στις Κλείδες Επιμερισμού – Παράρτημα Α, παράγραφος 2.2,
  • Το γεγονός ότι στην πιο πάνω αναλυτική επεξήγηση η ΑΗΚ δεν έχει προσθέσει την επεξήγηση «Νοείται ότι το κόστος οποιεσδήποτε δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ πέραν του ποσού των €63,500 και το οποίο έχει τύχει της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Προμήθειας θα κατανέμεται 100% στη Δραστηριότητα της Προμήθειας», κάτι που υπήρχε στις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕΚ Κλείδες Επιμερισμού του έτους 2019,
 • Το γεγονός ότι τα έξοδα του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων που προτείνεται να κατανεμηθούν με την Κλείδα 10 είναι εύλογα,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137/Α1242124 ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020 είναι εύλογες στο σύνολο τους συνάδουν με τις οδηγίες της ΡΑΕΚ αναφορικά με το θέμα του επιμερισμού του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2020 αλλά θα πρέπει να περιληφθεί επιπρόσθετη επεξήγηση για το κόστη που πιθανόν να ξεπερνούν τις €63,500 για το κόστος δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ για το 2020.

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 108 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των αναθεωρημένων κλείδων επιμερισμού όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/Α1259425 ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020 με την εφαρμογή τους στο οικονομικό έτος 2020, συμπεριλαμβάνοντας την ακόλουθη επεξήγηση στην παράγραφο 2.2 του Παραρτήματος Α «Κλείδες Επιμερισμού Κόστους/ Εσόδων/ Ενεργητικού/ Παθητικού του Κέντρου Διοίκησης»:
  • Νοείται ότι το κόστος οποιεσδήποτε δράσεων στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ πέραν του ποσού των €63,500 και το οποίο έχει τύχει της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Προμήθειας θα κατανέμεται 100% στη Δραστηριότητα της Προμήθειας.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.