ΑρΑπόφασης: 399/2023
 
Ημερομηνία: 14/11/2023
 
Θέμα: Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 76/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2023 με Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/235066, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 4956/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 786/2023 ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2023 με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το έτος 2024».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 93(3),
 • Τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) και 03/2023 (ΚΔΠ 295/2023) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 107/2019, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, σχετικά με την «Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.2»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 189/2023, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Παράμετροι Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023»,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.10 οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 239/2023 της 21ης Ιουλίου 2023 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι υποβληθείσες παράμετροι που αφορούν τα Όρια Ανοχής και τις Μοναδιαίες Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης σε περίπτωση Αποκλίσεων των Συμμετεχόντων από την Απόλυτη Τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης, για τις οποίες ο ΔΣΜΚ εισηγείται όπως παραμείνουν ως έχoυν, καθώς δεν έχει περάσει επαρκές χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής τους (1η Σεπτεμβρίου 2023), δεν μπορούν να αξιολογηθούν από τη ΡΑΕΚ με βάση τα σημερινά δεδομένα,
 • Οι υποβληθείσες από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/235066, Αρ. Εισερχ. 4956/2023, προς έγκριση Παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024, που αφορούν τους μηνιαίους συντελεστές απωλειών μεταφοράς και τους μηνιαίους συντελεστές φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος είναι ικανοποιητικές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
  
 1. Όπως οι ακόλουθες παράμετροι συνεχίσουν να ισχύουν ως η Απόφαση της ΡΑΕΚ, υπ’ αριθμό 189/2023, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, μέχρι τη διαφοροποίηση τους από τη ΡΑΕΚ, αφού περάσει επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να αναλυθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εν λόγω παραμέτρων και αξιολογηθούν δεόντως, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου και της λειτουργίας της Μεταβατικής Αγοράς Ηλεκτρισμού:
  ΑΑ Παράμετρος
  1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας στο Σημείο του Μετρητή Μονάδας Παραγωγής από την απόλυτη τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ (UNCRESUP)
  2 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας στο Σημείο του Μετρητή Μονάδας Παραγωγής από την απόλυτη τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ (UNCRESDN)
  3 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES)
  4 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού (UNCPUP)
  5 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού (UNCPDN)
  6 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού (TOLP)
  7 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDPUP)
  8 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDPDN)
  9 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR)
 2. Την έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς (Απόφαση Αρ. 107/2019 Παράρτημα 1), ως ακολούθως:  
  Μήνας
  Ιανουάριος 1,36%
  Φεβρουάριος 1,43%
  Μάρτιος 1,49%
  Απρίλιος 1,69%
  Μάιος 1,60%
  Ιούνιος 1,56%
  Ιούλιος 1,57%
  Αύγουστος 1,65%
  Σεπτέμβριος 1,62%
  Οκτώβριος 1,51%
  Νοέμβριος 1,35%
  Δεκέμβριος 1,15%
  Ετήσιος 1,50%
 3. Την έγκριση των μηνιαίων συντελεστών φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) για το έτος 2024 ως εξής:  
  Μήνας
  1 66% 100%
  2 57% 100%
  3 55% 100%
  4 40% 100%
  5 48% 100%
  6 57% 100%
  7 85% 100%
  8 84% 100%
  9 71% 100%
  10 57% 100%
  11 50% 100%
  12 58% 100%
  Ετήσιος 60% 100%
 4. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1, 2 και 3 της παρούσας Απόφασης, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των προμηθευτών (Cfo), καθώς και τις τιμές της διακύμανσης της συνολικής Παραγωγής του μήνα m ως προς την σταθμισμένη Ετήσια συνολική Παραγωγή ( ).
 5. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 6. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.