Αρ. Απόφασης: 388/2020

Ημερομηνία: 20/11/2020


Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.4
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 77/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Οι Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.3 και ειδικά ο ορισμός «Πιστοποιημένη Τράπεζα».   
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις σχετικές οδηγίες που έχει εκδώσει ο Υπουργός Οικονομικών, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με το εγκεκριμένο επενδυτικό πλαίσιο δυνάμει του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Επενδύσεις) Νόμου του 1991, στις οποίες αναφέρεται ότι ως επιλέξιμες επενδύσεις των χρηματικών πλεονασμάτων του κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι καταθέσεις σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας και οι καταθέσεις σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροπρόθεσμο δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας με σταθερή ή θετική προοπτική,
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.4, όπως δίνονται στο Παράρτημα I. 
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί στο Παράρτημα II.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.