Αρ. Απόφασης: 374/2020

Ημερομηνία: 13/11/2020


Θέμα: Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2019
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 75/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. Ο/AC/137 ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2020 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2019», Εισερχ. 2782/20,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1304-19 ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2020 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2019», 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137/A1254243 ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2019», Εισερχ. 3138/20,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137 ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Αναπροσαρμοσμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί 2018 και 2019», Εισερχ. 3756/2020,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2019 – Αποτελέσματα ΑΗΚ Προμήθειας», Εισερχ. 3886/2020.
 • Η έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review of EAC’s Separated Regulatory Accounts» ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2020, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2019», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2020, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2019», 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια.  Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί του έτους 2019 συνάδουν με τις οδηγίες και Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους ελεγμένους και εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ Χωριστούς Λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού:
  1. της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και 
  2. του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας.  
 2. Η ΑΗΚ να δημοσιεύσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.